คําศพท์ั : ฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัสไลน์

ฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัลไลน์คืออะไร ?

ฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัลไลน์คือเทคโนโลยีที#เรียกว่า้ผลิตภัณฑ์ที#ใชมัลติเลเยอร์นาโนเทคโนโ

ซงมีจุดเด่ึ#นฟิล์มซั*ทีมีชอนทับกัน้ 200นแต่ยังคงมีความบางกว่ากระดาษั*ช ฟิล์มชนิดนี*ยังง่ายต่อการรักษาและ ยังปราศจากโลหะหนัก

ฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัลไลน์คืออถือและน่าไว้วางใจที#สุดเพื#อความสะดวกสบายเพืฟิล์มที#น่าเช

ป้องรถของคุณอย่างมีสไตล์ด้วยรูปลักษณ์ที#ดูโดดเด่นและสามารถขจัดคราบสกปรกได้อย่างง่ายดายและจุดเด่น

สําคัญของฟิล์มคริสตัลไลน์คือ ความใส เคลียร์ละด้วยการปกป้องที#เป็นเลิศสามารถบ่งบอกถึงของตัวฟิล์มแ-ประสทธิภาพของฟิล์มกรองแสงได้เป็นอย่างดีเยี#ยม

พรมรถยนต์

ทําไมต้องใชฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัลไลน์ ?

ความสามารถในการปกป้องความร้อนฟิล์มคริสตัลไลน์มีความสามารถในการป้องกันความร้อนมากกว่า ฟิล์มปกติ และยังให้ความเย็นภายในรถยนต์มากกว่าฟิล์มยี#ห้ออื#นๆอีกด้วย และยังมีความสามารถในการป้องก

รังสอินฟาเรดได้เป็นอย่างดี

ฟิล์มรุ่นคริสตัลไลน์ยังป้องกันรังสอินฟาเรดได้สูลสุดถึงี 97 เปอร์เซนต์ ภาพลักษณ์หรือสภารถ รถยังดูไม่เปลี#ยนแปลง เนื#องจากฟิล์มมีลักษณะบางและเบามากดังนั*นลักษณะรวมของรถเมื#อติดฟิล์มจะยั ไม่เปลี#ยนแปลง

เป็นฟิล์มติดรถยนต์ที#ไม่มีสารเคลือบโสตัลไลหะน์ไม่รบกวนสฟิล์มรุ่นคริญญาณอิเล็กทรอนิคต่างๆั

เป็นฟิล์มติดรถยนต์ที#ไม่มีสารเคลือบตัลไลน์ไม่รบกวนสญญาณอิเล็กทรอนิคต่างๆโหะฟิล์มรุ่นคริสญญาั-ส มือถือ,จีพีอาร์เอส(GPRS),อีซพาสี#(ESSY PASS)

แสงสามารถสองผ่านไปได้โดยป้องกันเฉพาะรังสอินฟาเรดและความร้อนเท่านั*นีกปลอดภัยึทําให้รู้ส

ในการขับขี#ทั*งกลางวันและกลางคืนที#คงทนป้องกันรอยขีดข่วนการเคลือบส ฟิล์มมีความทนทานปกป้องร

ง่ายต่อการลอกออกงถือว่าฟิล์มติดรถยนต์รุ่นคริสตัลไลึ#ซเทคโ้น์ถือเป็นฟิล์มที#ใชโลยีสูงสุดและยังให้ความ ปลอดภัยในการขับขี#และความสะดวกสบายในขณะเดียวกัน