top of page
Tip logo-01.png

TIP AUTO TECHNIC

บริการติดตั้งฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มอาคาร ผ้าม่านรถยนต์ พรมรถยนต์ โดยทีมช่างมืออาชีพ

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิคจำกัด

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มิถุนายน 2564
ขอบเขตของประกาศฉบับนี้

จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด มีเพื่อให้เป็นที่เข้าใจและทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีความประสงค์

ที่จะปกป้อง ความเป็นส่วนตัว รวมถึงรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของข้อมูล

และเพื่อทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางปฏิบัติที่ชัดแจ้งที่พึงใช้กับบุคคลทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์

กับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์(www.tipauto.co.th)

บริษัทฯ ยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ถูกเก็บและรวบรวมขึ้นอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการค้าขายสินค้า และ/หรือ

กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ (www.tipauto.co.th) แห่งนี้ จะถูกจัดเก็บ ถูกนำไปใช้ และ/หรือถูกเผยแพร่ (หากมี) เพียงเท่าที่จำเป็นและเพียงพอ

เพื่อให้เป็นไปตามและ/หรือภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในแต่ละกาล แต่ละกิจกรรมเท่าที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์และ/หรือเพื่อให้กิจกรรม

ที่นำเสนอเสร็จสำเร็จ สมบูรณ์ตามกฏหมายทุกประการ อาทิ การส่งต่อการโอนย้ายข้อมูล (ถ้ามี) จะกระทำภายใต้กรอบแห่งความจำเป็นเพื่อให้กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นนั้น

สำเร็จลุล่วงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและเพื่อประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ต้องมีความแน่ใจและให้ความมั่นใจเสนอว่า ก่อนที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้งและแท้จริง

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีความแน่ใจและให้ความมั่นใจเสมอว่า ก่อนที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้

บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้งและแท้จริง โดยวิธีการที่ซึ่งจะได้มาซึ่งความยินยอมนี้ต้องมีพฤติการณ์โปร่งใสและไม่ปรากฏพฤติการณ์

แห่งการบังคับหรือกึ่งบังคับการตัดสินใจของเจ้าของข้อมูล รวมถึงไม่เป็นการหลอกลวงเจ้าของข้อมูล ผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้หลงเชื่อ

หรือสำคัญผิดในสาระสำคัญ และต้องเป็นวิธีการที่อิสระ เข้าใจง่ายสะดวก เหมาะสม และเป็นการตัดสินใจที่เป็นไปได้บนเว็บไซต์

สิ่งที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบาย มีดังต่อไปนี้

 • แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

 • คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บไซต์ทิพย์ออโต้ 

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การเปลี่ยนแปลงประกาศของเรา

 • ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ

 

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บ ผ่านวิธีต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์ และ/หรือ ออฟไลน์ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (กรุณาดูข้อ 2) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ : เว็บไซต์ของ

www.tipauto.co.th  เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของบริษัทฯ และมินิไซต์ที่บริษัทฯดำเนินการ

บนเครือข่ายออนไลน์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นของ www.tipauto.co.th เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่น

ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับใช้บนแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน อีเมล เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพันธ์

ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้และ www.tipauto.co.th  CES การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”)

ของเรา แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์

การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย  และการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา

(เช่น ถ้าผู้ใช้เว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอันเป็นผลมาจาก

อัลกอลิทึมส์ของระบบคอมพิวเตอร์) ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) การวิจัยทางการตลาด

(ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ www.tipauto.co.th แหล่งข้อมูลสาธารณะ

 

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ www.tipauto.co.th รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบออนไลน์ออฟไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้แล้วเพื่อการที่บริษัทฯจะสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูล

ได้ในคราวต่อๆ ไปเช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล และ/หรือ คำถามคำตอบด้านความปลอดภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจ ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน

เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน

ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์

หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ

ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ www.tipauto.co.th ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อได้รับอนุญาต

ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของบริษัทฯ โดยระบบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถถอด

วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน

และข้อมูล และสถิติอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหาความผิดพลาดของการดาวน์โหลด

และระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บไซต์ทิพย์ออโต้

และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 4 การวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภค ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยแก่บริษัทฯ

โดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค เนื้อหาใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเองและเปิดเผยโดยผู้ใช้ ผู้บริโภค

หรือเจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดเองโดย ผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือ เจ้าของข้อมูล ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวด

และการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูล

ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) และข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค

หรือเจ้าของข้อมูลที่อนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อบริษัทฯ เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน

รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย

บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลดาวน์โหลด

หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของ www.tipauto.co.th บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ทุกครั้งที่ผู้ใช้ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลใช้ฟังก์ชั่น

บนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของ  www.tipauto.co.th (เช่น Facebook Connect) หรือทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดย  www.tipauto.co.th

หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิต

หรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตรหมายเลขบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเรา

จะจัดการ กับข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น PCI DSS

 

การโทรติดต่อศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค การติดต่อสื่อสารกับ CES อาจถูกบันทึกหรือฟังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความจำเป็นด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่น(เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือการฝึกอบรม) รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระเงินจะไม่ถูกบันทึก ผู้ใช้ ผู้บริโภค

หรือเจ้าของข้อมูล จะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกดังกล่าวขณะเริ่มต้นการสนทนา เมื่อกฎหมายกำหนดไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ

จะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากผู้ใช้ ผู้บริโภค

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก/คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

บริษัทฯ จะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าบริษัทฯ พบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้เจตนา

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม www.tipauto.co.th อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีจากบิดามารดา

หรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ถ้าบริษัทฯพบว่าได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้

เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม www.tipauto.co.th

อาจจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์โดยตรง

 

4. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บไซต์ ทิพย์ ออโต้เทคนิค

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล

และข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ นำมาใช้ และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ นำมาใช้ บันทึกข้อมูลการใช้งาน บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูล

การใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้สามารถแก้ไข

ข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ทิพย์ออโต้ คือ เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อ

ข้อมูลกลับมาที่บริษัทฯ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บไซต์ทิพย์ออโต้ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค

หรือเจ้าของข้อมูลตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่นเวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บไซต์ทิพย์ออโต้  บนเว็บไซต์ของเราหรือ

ในอีเมลที่เราส่งถึงผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ ใช้ข้อมูล เว็บไซต์ทิพย์ออโต้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์

การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมล และการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บสำหรับ

แต่ละวัตถุประสงค์การใช้งาน ทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกราย บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมการให้บริการที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นบนออนไลน์ แก่ผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูล รวมถึงการตอบข้อสงสัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล

ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการ และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค

คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น)

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ

 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การประกวด การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือเจ้าของข้อมูล (ถ้าจำเป็น) บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ

เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการ

บนเว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธ

หรือเพิกถอนความยินยอมได้เมื่อมีความต้องการ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับเปลี่ยนการ

เลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กรุณาดูข้อ 9 และข้อ 10 ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ

กรุณาดูกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับการประกวดและการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา

 • โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯ อาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว

 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม: บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั้นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของ

บุคคลที่สาม เช่น การกด“ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้ ผู้บริโภค

หรือเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปรไฟล์ ที่บริษัทฯ ได้รับจากท่าน และศึกษาวิธีการยกเลิกจากประกาศ

เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯ อาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว

 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์) เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (i) เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของท่าน (ii) เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ (iii)

เพื่อปรับปรุง และทำให้การใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของเราตรงตามความต้องการของ; (iv) เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ

ได้ถูกปรับให้เหมาะสม สำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน; (v) เพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน และ (vi)

เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นโต้ตอบต่างๆ เมื่อท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว เช่น บริษัทฯ จะจำบัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล หรือชื่อผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้ท่านสามารถ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือ เพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าของท่าน

โดยเป็นไปตามข้อมูลประเภทดังกล่าว และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะแสดงเนื้อหาหรือการส่งเสริมการขายของ  www.tipauto.co.th

ถูกปรับตามความสนใจของท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก กรุณาดูข้อ 10 ด้านล่าง

เหตุผลของบริษัทฯ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของบริษัทฯ อาจได้รับความสนใจจากผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูล และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว

 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

วัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น การวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคล ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น การเก็บรักษาบัญชีของท่าน การดำเนินการวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาดและการวัด

ประสิทธิภาพของแคมเปญ การโฆษณา ถ้าท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ www.tipauto.co.th บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการรวมบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียว นอกจากนี้ เราจะใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการจัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัยของเรา

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย

 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ

 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

 

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่ออะไร

เหตุผลทางกฎหมายหรือการควบรวม/การซื้อกิจการ ในกรณีที่ www.tipauto.co.th หรือสินทรัพย์ของ www.tipauto.co.th ซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น

รวมถึงผ่านการล้มละลายบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับโอนสิทธิในทางกฏหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ

จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (i) เมื่อกฎหมายกำหนด; (ii) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย; (iii) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจาก

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่; (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา หรือสาธารณชน; หรือ (v) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด

ของข้อตกลงใดๆ หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เหตุผลของบริษัทฯ

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย

 • เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

 • ปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของเรา

 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากกิจการของ www.tipauto.co.th ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ (กรุณาดูข้อ 12) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ต่อองค์กรของบุคคลที่สามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการ บริษัทคู่ค้าภายนอกเหล่านี้เป็นบริษัทคู่ค้าที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(เช่น บริษัทด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด

บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC เป็นต้น) เฉพาะผู้ให้บริการและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกของตนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ เพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทฯ และถูกกำหนดให้เก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้ให้บริการที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(กรุณาดูข้อ 12 สำหรับการติดต่อเรา) หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ตามขอบเขต ที่กฎหมายอนุญาตหน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต

และการเร่งรัดหนี้สินเป็นบริษัทภายนอกที่ใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของเจ้าของข้อมูล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อ

ที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้ บริษัทของบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน

โดยหลักการบริษัทจะไม่ให้ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ บุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน โดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

วัตถุประสงค์ ทางกฎหมายหรือเนื่องจาก การควบรวม/การซื้อกิจการ บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฏหมาย

(กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 5)

 

7. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นและเพื่อปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ การรวบรวม การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • บริษัทฯ จะจัดเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตราบเท่าที่

 • บริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (อาทิในกรณีที่ท่านนั้นยังอยู่ในรายชื่อการจัดส่งจดหมาย และท่านไม่ได้มีการยกเลิกบริการดังกล่าว)

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ภายในระยะเวลาของ (i) กำหนดอายุความใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กำหนดระยะเวลาซึ่งบุคคลสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อเราได้แต่ไม่เกิน 10 ปี)

 • นอกจากนี้ ถ้าปรากฎว่ามีข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจจะประมวลผล ข้องมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น

        และที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาที่ปรากฎในย่อหน้าที่ ข(i) และ ข(ii) ข้างต้น บริษัทฯจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        เพียงเพื่อการจัดเก็บ หรือ และ รักษาความปลอดภัย ของข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอันเกี่ยวข้อง

        กับข้อเรียกร้องใดๆ หรือ หน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดระยะเวลาตามย่อหน้า (ก) (ข) และ (ค) สิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะดำเนินการ(i)

        ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

 8. การเปิดเผย การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการใช้มาตรการคุ้มครองต่างๆ ที่เหมาะสม (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างดีและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มาตรการการคุ้มครองดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม ถ้าหากว่า ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค เจ้าของข้อมูล

ได้กระทำการเปิดเผย หรือปลดปล่อยข้อมูลของตนเองให้เป็นที่ทราบ/และหรือใช้กันทั่วไปในที่หรือในสื่อสาธารณะทั้งหลาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

/และออฟไลน์ของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ภายหลังจากที่ผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลได้แสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ

แล้ว และบริษัทฯ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือรับมอบอำนาจการจัดการการประมวลผลของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่นบุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้บริโภคของท่าน)

มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้บริโภค หรือเจ้าของข้อมูลให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์นี้สำหรับข้อมูล

ที่อาจเกิดการรั่วไหลเนื่องด้วยการส่งข้อมูลผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบออนไลน์ที่ความผิดพลาดที่มีที่มาจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมการดูแล

และการป้องกันของบริษัทฯ และ/หรือที่อาจเกิดจากการทำหรือพยายามกระทำการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้ไม่สุจริต Hacker Trajos เป็นต้น

มาตรการเพื่อป้องกันข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองอย่างปลอดภัย

เมื่อได้ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ ท่านจำต้องเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบ

ต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์

จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัว

ที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการระหว่างประเทศ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท www.tipauto.co.th และแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน

ประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในต่างประเทศ

ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน บริษัทฯ (i) ได้กำหนดข้อตกลง

และเงื่อนไขได้รับอนุมติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ไว้ในสัญญามาตรฐาน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน (และท่านมีสิทธิที่จะขอสำนาข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจากเรา(โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าว) และ/หรือ (ii) จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความยินยอมของท่าน

 (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นประการอื่น

 • สิทธิเข้าถึง ตรวจสอบและ/หรือคัดสำเนาข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกจัดเก็บโดยบริษัทฯ

 • สิทธิร้องขอให้ดำเนินการลบ ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิเพิกถอนความยินยอมสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใดๆ ของเรา

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือในนามของเราหากพบว่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทฯ

 

หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประสงค์ที่จะแสดงหรือใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกระทำการแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งมาทางอีเมล tipauto2019@gmail.com หรือส่งมายังที่อยู่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพย์ ออโต้เทคนิค จำกัด เลขที่ 1,3,5,7

ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ10150 (แล้วแต่กรณี) พร้อมแนบสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องของ บัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียด

อื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้น

โดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ใน บางกรณี บริษัทฯ

อาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา

เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา เว็บไซต์ของบริษัทฯ

มีฟังก์ชันพิเศษที่เจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่เป็นการแก้ไขเบื้องต้นในระดับหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยไว้

โดยบริษัทฯจำเป็นต้องให้เจ้าของข้อมูลลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้/ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน) ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในบัญชีของตนซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ หวังว่าจะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

10. ทางเลือกของเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แสดงความยินยอมให้ไว้ต่อบริษัท ดังนั้นวิธีการดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน : คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจำต้องจัดการการให้ความยินยอมของท่านผ่าน (i) ระบบจัดการ

การให้ความยินยอมของเรา หรือ (ii) เบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ทั้งหมดหรือบางรายการ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อคุกกี้

/เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้งาน กรุณาดูข้อ 4 ข้างต้น การโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านถูกนำไปใช้โดย บริษัท ทิพย์ออโต้ เทคนิค จำกัด เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตนผ่านช่องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถาม

ที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด

ได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ถูกส่งโดยสื่อใดๆ รวมถึงเครือข่ายสังคม

ของบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา เข้าไปที่ เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายสังคม

ของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา แม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับ

การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแล้ว ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการบริหารจัดการจากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ ของบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็นต้น) และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด การทำให้สินค้าสอดคล้อง

กับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์): เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ถ้าท่านประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย

บริษัททิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด เพื่อการจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการส่วนตัวของท่าน/การโฆษณา/เนื้อหาตามเป้าหมาย ท่านสามารถระบุ

ผ่านช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการบริการด้านการทำให้สินค้า

สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่าน

โดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา การโฆษณาตามเป้าหมาย บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายโฆษณา

และผู้ให้บริการด้านการโฆษณาอื่นๆ (“ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา”) ที่จัดหาการโฆษณาในนามของบริษัทฯและบริษัทอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาบางรายการได้ถูกปรับ

ตามความสนใจของท่านตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของ บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาดังกล่าว รวมถึงวิธียกเลิก

หลักปฏิบัติด้านการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance (“DAA”)

นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกประเภทของโฆษณาดังกล่าวในแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ จากบริษัทที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่น AppChoices ของ DAA

โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแอพสโตร์ของระบบ iOS หรือ Android ท่านสามารถหยุดการเก็บข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเข้าไปที่การตั้งค่า

สถานที่ในอุปกรณ์ของท่าน

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตามกรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุด

หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา

 

12. ผู้ควบคุมข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อ
 • ผู้ควบคุมข้อมูล ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

        กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่ :  ผู้ควบคุมข้อมูล
        บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด 
        ที่อยู่: เลขที่  1,3,5,7  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 เขตบางมด แขวงจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
        หมายเลขโทรศัพท์: +66 84656 4555
        อีเมล์: tipauto2019@gmail.com 
        ความรับผิดชอบกิจการทั้งหมดของ บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด ดังต่อไปนี้
 
        บริษัท ทิพย์ ออโต้ เทคนิค จำกัด
        ที่อยู่: เลขที่ 1,3,5,7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30  เขตบางมด แขวงจอมทองกรุงเทพฯ 10150
        หมายเลขโทรศัพท์: +66 84656 4555
        อีเมล์: tipauto2019@gmail.com 
        ความรับผิดชอบกิจการทั้งหมดในประเทศไทย
        บริษัทฯ จะรับและดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการของบริษัทฯ ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
        (รวมถึงข้อร้องเรียนว่าบริษัทฯ ได้ละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง)

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงแล้วในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลข้างต้น

        หรือร้องเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งไม่พึงพอใจหรือคำติชม จากการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  ที่อยู่: เลขที่ 1,3,5,7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30  เขตบางมด แขวงจอมทองกรุงเทพฯ 10150
  หมายเลขโทรศัพท์: +66 84656 4555
  อีเมล์: tipauto2019@gmail.com
  ความรับผิดชอบกิจการทั้งหมด

bottom of page