Untitled-1-13.png
Untitled-1-13.png

รายละเอียดฟิล์มรถยนต์ Smarttec

ข้อมูลจาก www.smarttecfilm.com
ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทค ฟิล์มกรองแสงลดความร้อน นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนสมาร์ทเทค ลดความร้อนได้ 90% ลดรังสียูวี 99%

Nano Ceramic


ฟิล์มกรองแสง Nano carbon 100% ฟิล์มแห่งยุคดิจิตอล กันรังสี UV 100% Nano CERAMIC
เป็นที่สุดของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสูง ได้เคลือบสารนาโนเซรามิค 100% ไม่มีส่วนผสมของสารโลหะ ด้วย Polyester พิเศษ ให้ความสวยงาม สว่างใส และอายุการใช้งาน

ที่ยาวนาน สามารถลดความร้อนรวมได้กว่า 68%

- Protect IR ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 99%


- Protect UV กันรังสี UV 100%


- Clear มีความใสเคลียร์ ทำให้เวลาขับขี่สบายตามากขึ้น


- Communication ไม่สกัดกั้นสัญญาณสื่อสารทั้งหมด

UV 400


ฟิล์มกรองแสง ลด UV 400 ได้ 100%
ฟิล์มปลอด UV : 400 – 100
นวัตกรรมล่าสุดแห่งการเคลือบผิวฟิล์มกรองแสงด้วย UV Inhibitor
ชนิดพิเศษ ทำให้ได้ฟิล์มที่นอกจากจะลดความร้อนได้สูง ยังสกัดกั้นรังสี UV400 ได้ 100% 

- Protect UVA UVB ป้องกันรังสี UVA,UVB ได้ 100%


- Protect IR ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 90%


- Communication ไม่สกัดกั้นสัญญาณสื่อสารทั้งหมด