top of page
  • Writer's pictureAdmin

Why Tip Auto ?


Why Tip Auto ?

- ติดฟิล์มรถยนต์โดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี

- บริการให้คำปรึกษาแนะนำฟิล์มที่เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า

- มีฟิล์มให้เลือกหลากหลายตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมีใบรับประกันจากบริษัทชั้นนำ

- บริเวณติดตั้งฟิล์มเป็นระบบปิดมีมาตรฐาน ปลอดฝุ่น

- เครื่องมือที่ใช้ติดตั้งทันสมัย มีมาตรฐาน

- ตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบทุกครั้ง

- รับประกันความพึงพอใจ หากงานมีปัญหาสามารถโทรมาปรึกษาหรือนำรถเข้ามาให้ช่างดูได้

ตลอดเวลา

28 views0 comments
bottom of page